Privacy en cookie statement

Verwerking Persoonsgegevens

Marie-Louise Busscher, Hartenweg Integratieve psychotherapie, coaching en counseling, hierna te noemen ‘Marie-Louise Busscher’, kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je -persoonlijk dan wel via een bedrijf- diensten en/of producten van Marie-Louise Busscher bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Marie-Louise Busscher verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Marie-Louise Busscher kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

A. Contactgegevens:
Marie-Louise Busscher gebruikt jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.

B. Medische gegevens (dossier):
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Marie-Louise Busscher, als jouw behandelende therapeut, coach-counselor, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over de sessies en gegevens over eventuele uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die Marie-Louise Busscher, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Marie-Louise Busscher de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Marie-Louise Busscher. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten van Marie-Louise Busscher en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden verstrekt of verkocht.
 • Marie-Louise Busscher neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus, gaat hier zorgvuldig mee om en heeft dit Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Marie-Louise Busscher bij de verwerking van persoonsgegevens.

Bezoekersgegevens:
Op de website van Marie-Louise Busscher “Hartenweg.nl”- hierna aangeduid als: de Website worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:
Marie-Louise Busscher gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en indien van toepassing creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Marie-Louise Busscher doet haar uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Marie-Louise Busscher:

 • Zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Als jouw therapeut, coach-counselor heeft Marie-Louise Busscher als enige toegang tot de medische gegevens in jouw dossier.
 • Marie-Louise Busscher heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie, coaching – counseling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens de afwezigheid van Marie-Louise Busscher.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als Marie-Louise Busscher vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal Marie-Louise Busscher jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Marie-Louise Busscher kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Overheidsinstanties:
  Op verzoek van overheidsinstanties zal Marie-Louise Busscher de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 • Dienstverleners:
  Marie-Louise Busscher deelt persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Marie-Louise Busscher correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Marie-Louise Busscher een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marie-Louise Busscher blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tenslotte verstrekt Marie-Louise Busscher jouw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden na jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Marie-Louise Busscher maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies om statistieken bij te houden en social media integratie mogelijk te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer/device. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt en is niet schadelijk voor je device.

Marie-Louise Busscher gebruikt de volgende cookies op de website:

 • Functionele cookies:
  Deze zijn benodigd voor een goede en soepele werking van de Website en die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen.
 • Tracking cookies: met jouw toestemming plaatst Marie-Louise Busscher tracking cookies
  op jouw apparatuur. Hierdoor kan Marie-Louise Busscher de marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient ervoor om advertenties af te
  stemmen op jouw profiel.
 • Marie-Louise Busscher maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgt Marie-Louise Busscher inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Marie-Louise Busscher de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Privacybeleid Google

 • Lees meer over het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Marie-Louise Busscher heeft hier geen invloed op. Marie-Louise Busscher heeft Google geen toestemming gegeven om de via Marie-Louise Busscher verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Social media Cookies:
Tenslotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te delen of te linken. Marie-Louise Busscher wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Marie-Louise Busscher draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Marie-Louise Busscher bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Marie-Louise Busscher jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Gegevens in het cliëntendossier blijven -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist- 20 jaar bewaard.

Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Marie-Louise Busscher jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hartenweg.nl. Marie-Louise Busscher zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren
.
Beveiliging
Marie-Louise Busscher neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Marie-Louise Busscher heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Marie-Louise Busscher, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Marie-Louise Busscher verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Marie-Louise Busscher via info@hartenweg.nl.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marie-Louise Busscher, verzoekt Marie-Louise Busscher je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@hartenweg.nl. Marie-Louise Busscher zal binnen vier weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met de reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Marie-Louise Busscher behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Over Marie-Louise Busscher en Praktijk Hartenweg

Hartenweg.nl is de website van Marie-Louise Busscher
Harteweg.nl en Liefdesleed.nl zijn daarnaast geregistreerde URL’s van Marie-Louise Busscher

Marie-Louise Busscher en Praktijk Hartenweg Coaching en Counseling wordt beheerd door:
Marie-Louise Busscher en is als volgt te bereiken:

 • Adres: Bovenover 37, 6812 AT Arnhem
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 77935470
 • E-mailadres: info@hartenweg.nl

Arnhem, 1 februari 2022